Opgesloten
Inmiddels is René Vissers©, na drie weken en ruim drie dagen in naam van Hare Grajesteit Koningin der BV Vernederland opgesloten te zijn geweest in een psychiatrische gevangenis, eindelijk weer vrij. De schande die Hare Grajesteit met deze detentie over zich af heeft geroepen zal haar zelf een rotzorg zijn. Zij zal met Kerstmis weer even vrolijk haar ‘mensvriendelijke’ edoch gestrenge masker opzetten om haar Vernederlandse onderdanen een serieuze Kerstwens mee te geven. Veel van die onderdanen weten niet dat Hare Grajesteit op de onlangs gehouden Bilderbergconferentie in Sankt Moritz in Zwitserland samen met haar medecomplotters de plannen voor deze wereld weer van een actueel kader heeft voorzien. Wat dit actuele kader inhoudt zullen we de komende maanden gaan ervaren. Of die plannen het mogelijk maken dat meerderen hetzelfde lot als René zullen ondervinden, zullen we moeten bezien. Het ongelooflijke onrecht dat René wordt aangedaan is schrijnend en tevens tekenend voor de staat waarin de BV Vernederland momenteel verkeert.

Ontaarding
Dat er in Vernederland een ontaarding van de rechtsgang, van moreel/ethische en vooral menselijke waarden en het respecteren van mensenrechten heeft plaatsgevonden mag inmiddels meer dan duidelijk zijn. De show van een demo(n)cratische rechtsstaat is een karikatuur van zichzelf geworden. Overheidsdienaren op velerlei gebied nemen de door hen uitgeoefende functies zo bloedserieus, dat zij bereid zijn om gedurende de uitoefening er van hun menselijkheid bij aanvang van hun dienst aan de kapstok te hangen. Die menselijkheid is een hoogst waarschijnlijk versleten jas, die zij alleen in hun vrije tijd menen te moeten dragen. De wereld van functies is een papieren wereld die vanuit een op hol geslagen hoofd is vormgegeven en laat geen enkele ruimte voor gevoel.

Regels zijn regels en als ze dat niet zijn,  dan bepalen de functionarissen dat ze dat wel zijn. Het is verbijsterend om te ervaren hoe mensen een totaal ander iemand kunnen worden wanneer ze in functie zijn, vooral wanneer ze functies bekleden die binnen de papieren schijnwereld van een autoriteitskenmerk zijn voorzien door de bazin van de BV Vernederland. Binnen de BV Vernederland mag er door functionarissen naar believen worden vernederd, nee er moet worden vernederd. Zonder het vernederen van onderdanen, weten zij immers niet dat zij slechts onderdanen zijn. Wanneer een onderdaan boven komt drijven en een bovendaan meent te kunnen zijn, treft hem het lot dat René nu ondergaat. Onderdanen behoren zich te gedragen volgens de voorschriften van de BV Vernederland en zich slechts als gewillige financiële melkkoeien op te stellen. De onderdanenkudde wordt volledig  geautomatiseerd gemolken en is middels het Burger Slaven Nummer van een geel oormerk voorzien.

In de intensieve veehouderij hebben de moderne koeien een halsband met een chip, waardoor zij geautomatiseerd gevoederd en gemolken kunnen worden. Wat men met deze dieren doet,  zal men ook met de onderdanenkudde gaan doen, wanneer deze uiteindelijk hun chip geïmplanteerd hebben gekregen. We are all human cattle in a human farming corporation. Tenminste, zo zien de zelfbenoemde bovendanen ons. Eén van die arrogante vermeende bovendanen, het Tweede Kamerlid voor het CDA Madeleine van Toorenburg, liet weten hoe zij de verhouding tot onderdanen ziet:

Maar de juridische hooligan Van Toorenburg die in een vorig leven ‘manager van een jeugdinrichting’ is geweest was nog niet klaar met haar sloperswerk. Na het openbare debat ging ze uitgebreid dineren met gesprekleider Max van Weezel en twee andere dames in Nieuwspoort. We spraken haar aan de bar.

Micha Kat: “Ik vind het echt heel kwalijk dat u een vaag onderzoek durft te citeren waaruit zou blijken dat de burgers ‘vertrouwen hebben in de rechtspraak’ terwijl de hele zaal moord en brand schreeuwt over corrupte en criminele rechters.”
Van Toorenburg: “Gelukkig is er nog dergelijk onafhankelijk onderzoek.”
Micha Kat: “Maar gelooft u dat onderzoek dan?”
Van Toorenburg: “Ja natuurlijk, absoluut.”
Micha Kat: “Nou, de burger gelooft dat onderzoek helemaal niet. Maar nu zien we ook de kloof tussen politiek en burger die met de week wijder wordt.”
Van Toorenburg: “Ja, het is maar goed ook dat die kloof er is!”
Micha Kat: “Wat zegt u nu? Dat die kloof goed is? Die moet toch juist kleiner worden? U bent toch een volksvertegenwoordiger?”
Van Toorenburg: “Nee, die kloof moet juist groter worden! Hoe groter hoe beter!”
Micha Kat: “Bent u gek geworden?”

Op dat moment rende de CDA-justitiewoorvoerder in totale paniek Nieuwspoort uit. Van dit gesprek zijn vele getuigen. Bron

Bovenstaand citaat maakt op heldere wijze duidelijk door welk een zooitje ongeregeld de zogenaamde volksvertegenwoordiging wordt bevolkt en parasiteert op de uit ons gemolken belastingen. Maar kunnen we van functionarissen die trouw hebben gezworen aan de belangen van Hare Grajesteit nog een belangenvertegenwoordiging van haar onderdanen verwachten?

De eed of belofte

Ieder Kamerlid legt bij de beëdiging in de Tweede Kamer de eed of de belofte af.

“Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot lid van de Staten-Generaal te worden benoemd, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer (verklaar en beloof), dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.

Ik zweer (beloof) trouw aan de Koningin, aan het Statuut voor het Koninkrijk en aan de Grondwet. Ik zweer (beloof) dat ik de plichten die mijn ambt oplegt getrouw zal vervullen.”

Wie de eed aflegt, moet vervolgens de twee voorste vingers van zijn rechterhand aaneengesloten opsteken en daarbij de woorden uitspreken: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig.”

Wie de belofte aflegt, spreekt de woorden: “Dat beloof ik”. Bron

Woningcorporaties
Het is bekend dat woningcorporaties de afgelopen decennia waanzinnige winsten hebben behaald, door ieder jaar de huur flink te verhogen en de geleverde service te verminderen. Het is een fundamenteel mensenrecht om een menswaardig onderdak te hebben. Het is een  fundamentele misdaad wanneer dat recht op een uitbuitende wijze te gelde wordt gemaakt. Het is ook een fundamentele misdaad dat deze corporaties in geval van een conflict met een huurder, de macht hebben om deze voor gek te laten verklaren, te laten arresteren, in een psychiatrische gevangenis te laten gooien en van al zijn mensenrechten te ontdoen. Onderstaand filmpje, dat René zelf heeft gemaakt, laat de prelude zien tot zijn arrestatie en opsluiting. Hierin zijn een functionaris van de woningcorporatie en een dame van Bemoeizorg te zien.

Dit woningenverhuurbedrijf durft zich ook nog Volksbelang te noemen. Het enige belang dat zij dienen is het winst maken voor Hare Grajesteit.

Stijve rechter en advocaat
Rechters en advocaten dienen eveneens hetzelfde belang als alle andere onderaannemende functionarissen van de BV Vernederland, daar ook zij trouw hebben gezworen aan de belangen van Hare Grajesteit. De rechter moet door middel van de volgende woorden zijn ziel aan die duivel verkopen:

Ik zweer/beloof dat ik trouw zal zijn aan de Koning, en dat ik de Grondwet en alle overige wetten zal onderhouden en nakomen.

Ik zweer/verklaar dat ik middellijk noch onmiddellijk, onder welke naam of voorwendsel ook, tot het verkrijgen van een benoeming aan iemand iets heb gegeven of beloofd, noch zal geven of beloven.

Ik zweer/verklaar dat ik nimmer enige giften of geschenken hoegenaamd zal aannemen of ontvangen van enig persoon van wie ik weet of vermoed dat hij een rechtsgeding heeft of zal krijgen waarin mijn ambtsverrichtingen te pas zouden kunnen komen.

Ik zweer/beloof dat ik mijn ambt met eerlijkheid, nauwgezetheid en onzijdigheid, zonder aanzien van personen, zal uitoefenen en mij in deze uitoefening zal gedragen zoals een goed rechterlijk ambtenaar betaamt.

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!/Dat verklaar en beloof ik! Bron

Een advocatenwebsite meldt het volgende over de benoeming en eed van dit soort functionarissen van Hare Grajesteit.

Men mag zich pas advocaat noemen, nadat men door de rechtbank is beëdigd. Daarvoor dient de te beëdigen advocaat een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank in het ressort (gebied) waar de advocaat zich wil vestigen, op welk verzoek door de president van de rechtbank beslist wordt. Bij de beoordeling van dat verzoek wordt tevens het openbaar ministerie betrokken en de advocaat in spé dient een verklaring van goed gedrag over te leggen. Op de beëdigingzitting zal de officier van justitie vooraf de eis doen – requireren dat er tegen de beëdiging van de advocaat in kwestie geen bezwaren bestaan ten aanzien van de uitoefening van het beroep van advocaat.

Eed / belofte
De te beëdigen advocaat dient de eed of belofte af te leggen, inhoudende:”Ik zweer (beloof) getrouwheid aan de Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet, eerbied voor de rechterlijke autoriteiten, en dat ik geen zaak zal aanraden of verdedigen, die ik in gemoede niet gelove rechtvaardig te zijn.” Bron

Hoge Raad
De Hoge Raad der Vernederlanden is het hoogste rechtscollege binnen de belangenbehartiging van Hare Grajesteit. Ook haar deelnemers zijn eedplichtig en verkopen middels die eed eveneens hun ziel aan de duivel van de handelscorporatie BV Vernederland onder leiding van Bilderberg Bea (BB).

De Hoge Raad is op grond van artikel 2 van de Wet op de rechterlijke organisatie een onderdeel van de rechterlijke macht. Volgens artikel 117 lid 1 van de Nederlandse Grondwet, worden de leden van de rechterlijke macht die met rechtspraak zijn belast, evenals de procureur-generaal bij de Hoge Raad, bij koninklijk besluit voor het leven benoemd. De benoeming voor het leven van rechters vormt een belangrijke waarborg in onze democratische rechtsstaat. Doordat rechters geen tijdelijke arbeidscontracten hebben, kunnen zij het recht toepassen zoals zij denken dat het toegepast moet worden; ook als dit een resultaat zou opleveren dat de overheid onwelgevallig is. Op die manier wordt voorkomen dat de regering ‘lastige’ rechters aan de kant kan schuiven. Uiteraard kunnen rechters wel zelf hun ontslag aanbieden (Art. 117 lid 2 Grondwet) en kunnen zij, in bij wet aangewezen gevallen, door een tot de rechterlijke macht behorend gerecht worden geschorst of ontslagen (Art. 117 lid 3 Grondwet).

Voorafgaande aan de datum van indiensttreding, legt de raadsheer de eed of de belofte af (Art. 1g Wet rechtspositie rechterlijk ambtenaren). Dit doet hij op vordering van de procureur-generaal bij de Hoge Raad ten overstaan van de Koning persoonlijk of de minister van Justitie, die daartoe door de Koning gemachtigd kan worden (Art. 9a lid 2 onder d 1° Besluit rechtspositie rechterlijk ambtenaren). Nadat de eed of de belofte mondeling is afgelegd, dient de verklaring ook schriftelijk ondertekend te worden (Art. 1g Wet rechtspositie rechterlijk ambtenaren jo. art. 9a lid 3 Besluit rechtspositie rechterlijk ambtenaren). Bron

We kunnen uit bovenstaande concluderen dat het een bijzonder gesloten netwerk is dat Hare Grajesteit in stand houdt om haar belangen en die van haar familieclan te dienen. Met zulk een trouw aan de belangen van BB, is iedere onafhankelijkheid van de rechterlijke macht een volkomen misleidende illusie. Opmerkelijk is overigens dat iedere hiervoor weergegeven eed  spreekt over trouw aan de koning. Terwijl wij nu opgescheept zitten met een koningin. Willem III was de laatste ook al illegale koning, want in 1884 stierf de laatste nazaat van Willem van Oranje. Het feit dat die eed, waarmee alle overheidsdienaren die eedplichtig zijn hun ziel aan de leugenduivel verkopen, alleen over mannelijke troonopvolgers spreekt laat zien dat hetgeen Ine Veen in haar boek ‘Bedrog om de Kroon’ beschrijft, de basis is voor de leugenmonarchie waar wij nu nog steeds de wrange vruchten van plukken en die dus in feite volkomen illegaal is.

De arrestatie
In het volgende filmpje van de arrestatie van René kun je een stijve rechter zien, die krampachtig zijn functionele BB dienende rol wil blijven spelen. Hij heeft een griffier bij zich. Daarnaast zie je een onder één hoedje met de rechter spelende advocaat, die bijkans nog stijver overkomt dan de rechter. Eveneens zie je de dame van bemoeizorg en de zus van René. De autoriteit van de gerechtelijke functionaris wordt  gegarandeerd door een knokploeg van vier agenten, die René in zijn onderdanenpositie moet dwingen. Het is natuurlijk te schandalig voor woorden dat er in die situatie acht mensen op illegale wijze geld voor Hare Grajesteit staan te verdienen aan het gestoord verklaren en arresteren van één mens van vlees en bloed, die de naam René, van de familie Vissers draagt. Kijk goed en huiver.

Handel in gestoordheid
Na zijn arrestatie werd René overgebracht naar de psychiatrische gevangenis, waar de volgende handelstransacties met zijn stroman zouden gaan plaatsvinden. Hare Grajesteit heeft inmiddels hiermee weer heel wat euries aan René’s staatsaccount onttrokken, zo’n 700 per detentiedag.

Zijn eerste contact met de ‘behandelend’ zieleknijper Lieve van Braeckel op de dag van zijn arrestatie kun je zien via de volgende beelden.

In de volgende filmpjes kun je een gesprek horen tussen René en een andere ingevlogen psychiater, een dag na zijn arrestatie. Deze had hij gevraagd te komen, daar hij wilde vertrekken en het fiat van de arts nodig had. Ik gruwde van de manier waarop deze zieleknijper, die jaren gestudeerd heeft om psychiatrische etiketten te kunnen plakken waarvan het bestaan nooit wetenschappelijk bewezen is noch bewezen kan worden, René in een patiëntenrol wilde drukken en hem een psychose aan wilde praten. Walgelijk en misdadig.

Op 26 mei had René weer een onderhandelingsgesprek met Lieve van Braeckel:

De rechtzaak
Op 8 juni 2011 diende bij het kantongerecht in Breda de zaak van de woningcorporatie ‘Volksbelang’ tegen René. Daarvan heeft hij de volgende beelden gemaakt.

De dag erna wilde René, er van uitgaande dat hij de zaak gewonnen zou hebben, zijn invrijheidstelling bepleiten bij de behandelende zieleknijper van Braeckel. Zie hierna.

Volledige openheid
Om de detentie van René en alles eromheen te laten zien, heeft hij besloten dat al het videomateriaal dat hij in de afgelopen weken heeft gemaakt ongecensureerd naar buiten mag komen. Daarom heb ik dit artikel om de verschillende videofragmenten heen geschreven,  om daarmee enigszins een indruk te geven van wat hij zo de afgelopen tijd heeft meegemaakt. René gaat zijn weg logischerwijs geheel op zijn eigen unieke en authentieke wijze, die een inspiratiebron zou kunnen zijn. Natuurlijk is het aan een ieder om ook geheel op een unieke en vooral authentieke wijze de eigen weg te vinden uit deze in de basis psychopathische papieren illusie. We hoeven het niet te doen zoals René het doet, maar laten we elkaar vooral ondersteunen door ervaringen uit te wisselen via het Community-deel over de Strawman. Dit topic is nu nog gesloten, maar zal binnenkort geopend worden voor een ieder die zijn/haar bijdrage wil leveren aan een bevrijding van ons allemaal. Laten we dit vooral doen vanuit een positief bekrachtende houding. Juist nu hebben we elkaar bitterhard nodig en is er geen behoefte meer aan een afbrekende en vooral destructieve verdeel en heershouding. Dus kom in je kracht en denk, voel en wil mee in de revolutie van de Vrije Mens.

Samen staan we sterk en verdeeld worden we geketend

Arend Zeevat

Bron afbeeldingen: Abu, Argusoog

Lees meer van Arend Zeevat

Bron: Argusoog